Компанията

За Нас

Ние сме компания, която предлага комплексна услуга на нашите клиенти. Това постигаме, като поддържаме постоянен екип специалисти от всички строителни специалности, пълна гама строителна механизация и съвременно технологично оборудване за изпълнение на поетите срокове и гарантиране на високо качество на крайния продукт. Устойчивото ни развитие през годините ни поддържа имидж на стабилен партньор за настоящите ни и бъдещи клиенти. Фирма ,, Техстрой ‘’ ЕООД е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителя по закона за Камара на Строителите в България. Компанията е социално отговорна, поддържа дългосрочно развитие, коректни трудови отношения и добра строителна практика за подобряване качеството на живот и опазване на околната среда. Дружеството се представлява от Илиян Чакъров.

Членства

,, Техстрой ‘’ ЕООД е член на Камара на Строителите в България с ид. Номер 170213

Удостоверение от камарата на строителите в България

Сертификати

Награди

10г. строителна камара
Златен Отвес 2017г.
Строителна перспектива
Строителна перспектива 2008г.

Номинация за Производствена сграда на годината – 2019г.

Златен Отвес 2011г.

Номинация за Зелена сграда на годината – 2019г.

Сграда на годината 2016г.
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0601-C01 „По-добри и безопасни условия на труд в "Техстрой" ЕООД”
Техстрой“ ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за подобряване на безопасността и здравето при работа   Управителят на „Техстрой“ ЕООД Илиян Чакъров подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0601-C01 „По-добри и безопасни условия на труд в „Техстрой“ ЕООД по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е постигане на по-високо качество на работните места и по-добри условия на труд в „Техстрой”ЕООД,като в дългосрочен план компанията преследва цели за повишаване на конкурентноспособността и производителността на труда. Oсновните дейности, предвидени за изпълнение в проектното предложение, са пряко свързани със социалната политика и стратегия на „Техстрой“ ЕООД и са обосновани от важността на човешките ресурси и опазване на здравето на работещите на тяхното работно място: 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на методи и процеси за оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси; 2: Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства; 3: Обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място ; 4: Придобиване на стандарт за безопасни условия на труд; 5: Осигуряване на контейнери за краткотраен отдих, хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд; 6: Организация и управление на проекта; 7:Осигуряване на информираност и публичност. Общият бюджет на проекта е на стойност 217 466.67 лева, които представляват 100%  безвъзмездна финансова помощ, осигурени от ОПРЧР, а продължителността на проекта е 14 месеца – от 1 юни 2017 г. до 1 август 2018 г.
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0601-C01 „По-добри и безопасни условия на труд в "Техстрой" ЕООД”

ДБФП BG16RFOP002-2.077-1452-C01

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„ТЕХСТРОЙ“ ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Пловдив, 15 януари 2021 г. „ТЕХСТРОЙ“ ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1452-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

С изпълнението на проекта ще се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Общият бюджет на проекта е на стойност 150 000 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 127 500 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 22 500 лв. са национално финансиране.

 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 14 април 2021 г.

Активи

Складово-производствена база. Ягодовско шосе.
Офис. Ул. “ Иларион Макариополски “ 57

Цех за метални конструкции

Произвежда всякакъв тип метални конструкции за индустриални, аграрни и бизнес сгради.

Механизация и транспорт

Разполагаме с цялата гама едра механизация в т.ч. : багери, фадроми, валяци, кулокранове, автокранове, телехенгери, самосвали и бордови транспорт. Поддържаме и всякаква малка механизация като машини за мазане, машини за замазки, машини за индустриални бетонови подове, машини за рязане на тyхлени блокове, вакумна машина за монтаж на фасадни и покривни панели и др.

Инвентар

Създали сме достатъчно голям кофражен парк за всички видове кофражни елементи и скелета.

Свържете се с нас!

Имате проект който искате да обсъдим? Не се колебайте да се свъжете с нас